1. ważność warunków
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych ze Strandhotel Möwe, o ile spełniają one warunki określone w ustawie o OWH. Mogą one zostać zastąpione warunkami wynegocjowanymi w indywidualnych przypadkach. Warunki te są wyraźnie i widocznie wyeksponowane w hotelu i zostaną przekazane gościowi lub klientowi oddzielnie po uzgodnieniu.

2. zawarcie umowy o zakwaterowanie gości
Miarodajny jest odpowiedni cennik z odpowiednimi taryfami i opisami usług. W przeciwnym razie, usługi i stawki mogą ulec zmianie. Umowa o zakwaterowanie gości (umowa o zakwaterowanie) może być zawarta w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub poprzez zachowania konkludentne. Zawarcie umowy o zakwaterowanie zobowiązuje obie strony do wywiązania się z umowy, niezależnie od czasu jej trwania. W przypadku zakwaterowania w hotelu umowa o zakwaterowanie zostaje zawarta w momencie zamówienia i przyrzeczenia pokoju lub - jeśli przyrzeczenie nie było możliwe ze względu na czas - udostępnienia pokoju.

3. zastrzeżenia
Jeśli pokoje lub inne usługi (np. posiłki) są zarezerwowane na zasadzie opcji, terminy opcji są wiążące dla obu stron umowy. Po upływie okresu opcji, Strandhotel Möwe może swobodnie dysponować pokojami i usługami zarezerwowanymi na zasadzie opcji bez konsultacji. Zarezerwowane pokoje, potwierdzone przez Strandhotel Möwe, będą udostępniane od godziny 15.00 w dniu przyjazdu i do godziny 10.00 w dniu wyjazdu. Strandhotel Möwe jest uprawniony do przydzielania zarezerwowanych pokoi innym gościom po godzinie 19.00 w dniu przyjazdu, chyba że wyraźnie uzgodniono późniejszą godzinę przyjazdu.

4. zmiany cen
Uzgodnione ceny mogą zostać zmienione przez Strandhotel Möwe po zawarciu umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym czasie cennikami, jeśli okres pomiędzy zawarciem umowy a wykonaniem usługi indywidualnej jest dłuższy niż 4 miesiące.

5. warunki płatności
Po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podróży należy niezwłocznie wpłacić zaliczkę w wysokości 20 % ceny wycieczki. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 30 dni przed wyjazdem bez dodatkowego wezwania. W przypadku rezerwacji krótkoterminowych na 7-3 dni przed wyjazdem, o ile nie zostały wyraźnie uzgodnione inne warunki płatności, płatność jest wymagalna natychmiast po otrzymaniu faktury, bez żadnych potrąceń i w gotówce. Akceptacja i wybór kart kredytowych zależy od uznania Strandhotelu Möwe w każdym indywidualnym przypadku okazania karty kredytowej, nawet jeśli podstawowa akceptacja kart kredytowych jest wskazana w ogłoszeniach w hotelu.
Czeki, karty kredytowe i inne środki płatnicze przyjmowane są wyłącznie na poczet wykonania umowy. Opóźnienie w zapłacie nawet jednej faktury upoważnia Strandhotel Möwe do zawieszenia wszelkich dalszych i przyszłych świadczeń na rzecz gościa; warunkiem jest, by Strandhotel Möwe uprzedził o opóźnieniu poprzez wysłanie upomnienia, określającego termin i wskazującego na konsekwencje. Jeśli kwota faktury przekracza 250,- € lub jeśli gość przebywa w hotelu dłużej niż sześć dni, Strandhotel Möwe ma prawo wystawić indywidualną fakturę przejściową i zażądać jej zapłaty od gościa.

6. zaliczka
Strandhotel Möwe ma prawo zażądać zaliczki od gościa, który nie dokonał rezerwacji, w wysokości ceny zakwaterowania w momencie zawarcia umowy o zakwaterowaniu gościa. Strandhotel Möwe może, bez konieczności przyjmowania zamówienia, uzależnić rezerwację lub inną usługę, która ma być wykonana lub kontynuowana, od całkowitej lub częściowej zapłaty z góry kwot, które mają być należne, w formie zadatku, wpłaty na konto lub całkowitej przedpłaty.

7. anulowanie, opłaty za anulowanie
W przypadku anulowania rezerwacji przez gościa lub nieskorzystania z usług oferowanych przez Strandhotel Möwe, za zamówione i zarezerwowane, ale nie przyjęte przez gościa, usługi umowne oferowane przez hotel (w szczególności za zakwaterowanie gości i/lub wyżywienie), Strandhotel Möwe obciąży gościa następującymi stawkami ryczałtowymi:

- Rezygnacja między 30 a 15 dniem przed wykonaniem danej usługi: opłata w wysokości 30 % zamówionej/zarezerwowanej usługi.

- Anulowanie między 14 a 8 dniem przed wykonaniem usługi: Opłata w wysokości 60 % zamówionych/zarezerwowanych usług.

- Anulowanie między 7 a 3 dniem przed wykonaniem usługi: Opłata w wysokości 80 % zamówionych/zarezerwowanych usług.

- Rezygnacja w ciągu 48 godzin przed wykonaniem danej usługi lub niewykorzystanie danej usługi: Opłata w wysokości 100 % zamówionych/zarezerwowanych usług.

Opłaty za anulowanie rezerwacji zostaną pomniejszone o kwoty, które zostaną uzyskane w wyniku podnajęcia anulowanych pokoi lub dalszego naliczania usług w zamówionym/zarezerwowanym terminie przez Strandhotel Möwe.

Wyżej wymienione opłaty za anulowanie rezerwacji obowiązują również wtedy, gdy zamówione i zarezerwowane usługi zostały anulowane przez gościa tylko częściowo, w tym przypadku wyżej wymienione stawki ryczałtowe obowiązują dla tej części usług, która została anulowana, lub gdy gość nie skorzysta z zamówionych i zarezerwowanych usług bez wyraźnego anulowania.

8. odpowiedzialność
Odpowiedzialność Strandhotelu Möwe regulują §§ 701-703 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Odpowiedzialność z innych przyczyn jest wykluczona, chyba że szkoda została spowodowana przez Strandhotel Möwe, jego przedstawicieli prawnych lub osoby działające w jego imieniu umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania.

9. odstąpienie od umowy przez hotel
a) Hotel nie może jednostronnie odstąpić od zawartej umowy. Wyjątkiem jest siła wyższa i strajk.

b) W przypadku nieudzielenia gościa, hotel jest zobowiązany do udostępnienia mu pokoju co najmniej tej samej kategorii cenowej.

10. inne przepisy
a) Do niniejszych warunków i całego stosunku prawnego pomiędzy hotelem Strandhotel Möwe a gościem stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec.
b) Właściwość miejscową ma sąd lokalny lub regionalny właściwy dla miejsca wykonania umowy.